Velg en side

Med kunstig intelligens forstår vi intelligens som ikke er resultat av en evolusjonsprosess i organiske vesener. Det er imidlertid ingen entydig definisjon av hva intelligens er. Ofte brukes betegnelsen på evne til oppfattelse, tenkning og problemløsning.

Noen definisjoner legger vekt på evne til abstrakt tenkning, mens andre legger større vekt på utnyttelse av tidligere erfaringer i nye situasjoner. Til intelligensen regnes vanligvis evnen til å lære, å resonnere, å planlegge, å løse problemer, samt til å forstå ideer, språk og kompliserte årsakssammenhenger.

Med kunstig intelligens, forstår vi som oftest et menneskeskapt dataprogram som er i stand til å lære og utvikle seg.. Programmer som på bakgrunn av store databaser kan fatte beslutninger og løse problemer kalles ofte ekspertsystemer.

I følge magasinet The Atlantic har datamaskiner som kommuniserer med hverandre skapt sitt eget språk — helt frittstående fra det menneskelige språket.

Nevrale nettverk

Ved hjelp av en teknikk som kalles nevrale nettverk har forskere greid å få datamaskiner til å dekode aktiviteten i menneskes hjerne. I følge forskerne ved Carnegie Mellon University har de fått datamaskiner til å forutsi setninger som korresponderte med de ulike hjerneaktivitetsmønstrene med en presisjon på nesten 90 prosent. Systemet fungerte også den andre veien, det vil si at maskinen kan forutsi hjerneaktiveringsmønstrene på bakgrunn av setninger den ikke tidligere var blitt eksponert for.

Fortsatt er det slik at for å få et system til å vise intelligent atferd er man nødt til å programmere det. Alle funksjoner man anser som intelligente må programmeres, slik som læring, planlegging, resonnering, problemløsning, persepsjon, kommunikasjon og presentasjon.

Vi har imidlertid en tendens til å blande sammen intelligens og bevissthet siden det hos mennesker er to uatskillelige egenskaper.

Maskiner med kunstig intelligens overgår allerede menneskehjernens prosesseringshastighet og funksjonalitet på en lang rekke områder. Bortsett fra tapte arbeidsplasser og menneskenes stadig mer omfattende avhengighet av «tenkende» maskiner, er dette i prinsippet ikke veldig forskjellig fra andre teknologiske fremskritt.

Dersom utvikling av kunstig intelligens fører til etablering av kunstig bevissthet står man overfor fundamentale problemer av en helt annen kategori.

Hva er bevissthet?

Vi vet imidlertid ikke hva bevissthet er. Problemet er ennå større med bevissthet enn med intelligens. Det finnes ingen omforent enighet om hva bevissthet er ennå mindre hvordan den oppstår. Bevissthet kan forstås som en erfaring av hvordan det er å være i en gitt tilstand. Spørsmålet blir da om vi kan lage kunstig bevissthet, det vil si bevissthet manifestert i ikke-biologisk materiale. Kan en datamaskin oppnå en erfaring av hvordan det er å være en datamaskin

Til tross for stor uenighet mener en rekke forskere på kunstig intelligens at det er uunngåelig at datamaskinene i løpet av de kommende tiårene vil oppnå en form for bevissthet. Dersom bevisstheten så å si oppstår som et biprodukt etter hvert som systemer blir mer og mer intelligente, vil med nødvendighet maskiner på ett eller annet tidspunkt bli bevisste. Dersom bevissthet er resultat av helt andre prosesser, er det mulig at maskiner aldri kan bli bevisste uansett hvor intelligente de blir.

Dersom en robot får kunstig bevissthet, må vi begynne å tenke over hvordan vi skal forholde oss til den. Så lenge disse systemene ikke har noen form for kunstig bevissthet, er det vanskelig å si at vi har noe moralsk ansvar ovenfor dem. Dersom de oppnår kunstig bevissthet, oppstår et slikt moralsk ansvar, noe som nylig er tatt opp i filmen Ex Machina.

Med kunstig bevissthet blir vi nødt til å begynne å tenke over hvordan vi oppfører oss mot de kunstig intelligente «vesener» og hvilke rettigheter de skal ha.

For, som Alan Turing påpekte, og på en måte selv fikk smertelig erfare, det er ingen god grunn til å diskriminere på grunnlag av hva slags materiale man er laget av.

I skrekkscenarioene hvor mennesker og maskiner med kunstig intelligens kjemper om overherredømme, er det egentlig intelligente maskiner med kunstig bevissthet vi snakker om.